De eenvoudigen op de eerste rang

“De armen zijn uitgenodigd voor het feest”. Aquarel, gemaakt in 2006 door Bénédicte de la Roncière, naar aanleiding van een Christelijk project in Noord-Cameroen (Afrika) onder de etnische bevolkingsgroep de Mafa, om verhalen uit het Nieuwe Testament te voorzien van passende prenten. De prenten zijn gesitueerd in de leefomgeving van de Mafa. ©️Vie de Jésus Mafa – les invités au repas de fête, zie ook deze LINK. Uitgeverij: EDITIONS DE L´EMMANUEL. Prent alhier gepubliceerd met welwillende toestemming.

Preek Verzorgingshuis
22e zondag door het Jaar C, groen

1e Lezing: Sirach, hoofdstuk 3, vers 18-18.20.28-29
Evangelie: Lucas, hoofdstuk 14, vers 1.7-14

Beste medegelovigen,

Een aantal jaren geleden zou er in Amerika, in Sacramento in Californie, een bruiloft zijn. Maar die bruiloft ging niet door, omdat de bruidegom besloot om toch maar niet te trouwen. Ja, ook dat komt voor!

De ouders van de bruid, die alles hadden betaald, zaten met de handen in het haar, maar hadden een creatieve oplossing. Op de bewuste dag, die de mooiste dag voor hun dochter had moeten worden, nodigden zij alle daklozen van de stad uit voor het bruiloftsdiner met exclusieve spijzen en dranken.

Alhoewel de dochter, begrijpelijkerwijs vol verdriet, maar liever niet deelnam aan dat diner, was verder iedereen vol lof over deze geste van haar ouders. “Als je zo’n groot verlies lijdt en dit dan aan iemand anders geeft, dat is echt geven!”, zo werd er lovend gezegd.

Dit krantenbericht is bijna een kopie van ons Evangelie-verhaal, al ging in 2016 de daadwerkelijke bruiloft dus niet door.

We horen dit bericht en onze lezingen en we zien het in onze verbeelding: Jezus die alle mensen die door maatschappij en religie buitengesloten worden, aanspreekt en bemoedigt. Jezus ontloopt niet de mensen die met de nek worden aangekeken. Jezus gaat naar de zieken, behoeftigen, armen en uitgestotenen.

Maar waar is Jezus op uit met Zijn parabel over nederigheid, de laatste plaats kiezen en vervolgens een plekje vooraan te krijgen als Hij zegt: “Vriend, ga wat hogerop!” ?

Ik hoor hierin een gedeelte van het Magnificat, dat Danklied van Maria, wat haar in de mond wordt gelegd nadat zij zwanger was geworden: “Machtigen stoot God van hun tronen en Hij verheft de geringen.”

Geld en aanzien, in Kerk en maatschappij, geven snel aanleiding tot macht en het misbruik van macht door regeltjes en wetjes die geen vrijheid geven, maar mensen in het gareel willen houden. Dat zijn de werkelijke ziektes en zonden! Dat is een gegeven van alle eeuwen. Dáár gaat met Jezus met Zijn leven en deze parabel lijnrecht tegenin, ongetwijfeld geinspireerd door de tekst uit het boek Sirach uit de eerste lezing. Jezus weet dat Hij door de Farizeeërs in de gaten gehouden wordt. Maar Hij gaat gewoon door!

En toch zegt Jezus ergens anders dat wij met onze gekregen talenten aan de slag moeten gaan en onze lamp niet onder de korenmaat moeten zetten, want alleen als die lamp daarboven uitsteekt geeft die licht aan de omgeving. Onze mogelijkheden en talenten en creativiteit mogen we tonen en aanwenden om goed te zorgen voor onszelf en voor onze naasten (“Heb uw naasten lief als uzelf!”). Dàn zijn rijkdom, aanzien en geld niet langer spelbrekers, maar ondergeschikt aan onze eerbied voor ieder mens en ieder mensenleven. Jezus wil niet dat we iemand afkeuren op zijn of haar uiterlijk, levenswijze, geaardheid, of eigenaardigheden. Jezus heeft ook lang niet altijd in de pas gelopen met de gewoontes en gebruiken van Zijn tijd. Hij zette zich daar vaak genoeg tegen af! Dat maakte Hem uniek en bijzonder! Ikzelf zeg vaak: de eerste normale mens moet nog geboren worden! En Jezus bedoelt eigenlijk hetzelfde te zeggen.

Hier in Ter Weel hebt u elkaar niet uitgekozen. U bent hier gekomen voor goede en liefdevolle zorg. Het is moeilijk om soms wat terug te doen richting al die verzorgers en vrijwilligers. Dan is een simpel ‘dankjewel’ voor de hulp die je krijgt al een mooi cadeau! In die zorg en aandacht naar elkaar, over weer, zit iets van die Bijbelse nederigheid, gastvrijheid en eerbeid voor elkaar, waar we dankbaar voor mogen zijn! En dan hoor ik Jezus tot u allen zeggen: “Vrienden van Ter Weel, kom maar hogerop!”

Een mooi inspiratie voor de nieuwe week die voor ons ligt!

AMEN

+ + + + + + +

Gods Geest waait overal !

Detail van het immense glas-in-lood-raam in de absis van de Sint Pieter in Rome. De originele versie van mijn roze variant…

Preek Verzorgingshuis
Pinksteren, Jaar C, Rood

1e Lezing: Handelingen, hoofdstuk 2, vers 1-11
Evangelie: Johannes, hoofdstuk 14, vers 15-16 en 23b-26

Beste medegelovigen,

“Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat”.
Deze woorden zongen wij bij het begin van deze Pinksterviering.
Deze woorden geven ons een prachtig zicht op de uitwerking van wat wij met Pinksteren vieren.

Overal ter wereld komen mensen samen om stil te staan bij het leven en stil te staan bij God.
De een doet dat in sobere zwarte kledij. De ander, in Afrika bijvoorbeeld, komt in veelkleurige kleding naar een samenkomst.
Vandaag wordt het Pinksterfeest gevierd in de overweldigende Sint Pieter in Rome, maar ook….hier, in een kantine, die een uurtje onze kerk mag zijn!
Gods Geest waait overal, komt overal…
Gods Geest wil ieder mens raken en inspireren, op voor ons onzichtbare wijze.

Dat zien we prachtig verwoord in de eerste lezing. Nadat de Heilige Geest over de apostelen was gekomen, hoorde iedereen, mensen van velerlei afkomst en taal, hen spreken in hun eigen taal.
De Heilige Geest spreekt de taal van ieder mensenhart. Hoe verschillend alle mensen ook zijn: God, Gods Geest, kent de taal van ieders hart en spreekt mensen in hun eigen taal aan. Zo kan het dat Gods boodschap onbewust ook bij niet-gelovigen of anders-gelovigen weerklank vindt.

En het Evangelie van Johannes bevestigt dat: we horen een heleboel geboden, we luisteren naar verhalen uit de Bijbel en we willen heel graag God en elkaar liefhebben. Dat alles zal de Heilige Geest ons in herinnering brengen. De Geest zal dat alles in iedere mens, op de wijze die bij iedere mens persoonlijk past, de Blijde Boodschap laten indalen. Zo zullen wij allen, hoewel wij heel verschillend zijn, verschillend denken en verschillend geloven, samen op weg kunnen gaan in ons eigen leven, met onze eigen talenten, onze eigen levenswijze, onze eigen wijsheid, gevoed door en vervult van de Heilige Geest!

Vandaag vieren wij dat negen dagen na Jezus’ Hemelvaart zijn Geest over ons komt om Zijn voorbeeld van leven, zijn omarmen van alle mensen en Zijn niet-veroordelen van andere mensen ook tot de kern van ons leven te maken, te laten afdalen in ons eigen hart. Om wáár wij ook samenkomen, in een rijk versierde kerk of hier in de kantine, iets van die tinteling van Gods liefde te horen, te zien, te ervaren.
Om maar weer eens te vernemen, dat Gods Geest ook voelbaar is in alle zorg van de vrijwilligers hier, van het verzorgend personeel. En dat ook wij elkaar nabij kunnen zijn in vrolijkheid en in moeilijke momenten van onze oude dag.

Die verbondenheid, die troost, die opgewektheid, die inspiratie, die onbegrensde liefde, even onbegrensd als de Heilige Geest….
Wensen wij het ons allen van harte toe.
Daartoe bidden wij, daartoe zingen wij, daartoe leven wij. Met een hart dat als een deur openstaat voor de stilte en liefde van elkaar en van God.

AMEN

+ + + + + + +

Niet zwart/wit, maar veelkleurig!

Bruiloft te Kana.

Preek Verzorgingshuis
2e Zondag door het Jaar C, Groen

1e Lezing: Jesaja, hoofdstuk 62, vers 1-5
Evangelie: Johannes, hoofdstuk 2, vers 1-12

Beste medegelovigen,

“De eerste klap is een daalder waard!”
Kent u dat spreekwoord nog, uit de tijd dat wij nog in het gulden-tijdperk leefden? oftewel: een goed begin is het halve werk!

Jezus begint vandaag, met het meevieren van de bruiloft in Kana, met Zijn openbaar optreden. En Hij maakt er geen half werk van. Hij zet gelijk de toon. Hij geeft Zijn visitekaartje af. Hij laat zien wat Zijn doel, Zijn visie, Zijn roeping is. En nee, Hij schrijft geen verklaring van 14 punten, zoals in Nashville in Amerika gebeurde en welke verklaring ook hier in Nederland onlangs neerdaalde.

Lees meer over dit bericht