Tegenstem Nashville-verklaring

Op 4 januari openbaarde de zware Christelijke hoek de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring (een vertaling van de Amerikaanse verklaring uit 2017 waarin zeer conservatieve standpunten over homoseksualiteit en transseksualiteit worden opgetekend in 14 artikelen). Daarin worden zorgen geuit omtrent de teloorgang van het traditionele gezin en worden homoseksualiteit, genderdiversiteit, polygamie, etc. buiten Gods bedoeling geplaatst.

Deze Nashvilleverklaring maakte in korte tijd vele al dan niet gelovige hetero’s en niet-100%-hetero’s kwaad, verdriet en opstandig.

Met dezelfde zekerheid waarmee deze Nashvilleverklaring is geschreven zeg ik nu:
Die reacties zijn een onverwachte en unieke afstraling van de gemoedstoestand van onze God omtrent deze Nashvilleverklaring, die buiten Zijn medeweten om in gang gezet is.

Na het lezen van deze Nashvilleverklaring schreef ik als gelovige homoseksueel de volgende recht-uit-het-hart-reactie, welke ik opstuurde naar het info-adres van bovengenoemde website, info@nashvilleverklaring.nl.

Ik poog erop te vertrouwen dat de verstokte en verkilde harten van hen die deze Nashvilleverklaring al dan niet met een handtekening ondersteunen (en daarmee op de stoel van God zijn gaan zitten) zullen terugkeren van de ingegane weg van duisternis, moord in daad en woord, slaafsheid en liefdeloosheid.

Beste mensen,

De Nashvilleverklaring klopt niet.

Wie de Bijbel letterlijk leest, leest daarin NIETS wat de LIEFDE tussen twee mensen mensen van gelijk geslacht in de weg staat.
Dus daarin gaat u allen in tegen Gods grootste wet.

Als u letterlijk de Bijbel leest, leest u dat alle mensen die ‘het’ doen met iemand van hetzelfde geslacht gedood moeten worden.
En dat doet u niet, dus u leeft niet naar de ‘letter van de wet’ die u zo verdedigt.

U zult zeggen:
“Maar er staat geschreven dat wij niet mogen doden.”
Klopt!
En ná dat boek Exodus waarin dat geschreven staat komt er een tsunami van bloed uit de Bijbel van de moord op vele volken ‘in naam van de Heere’ omdat zij volgens de schrijvers van de Bijbel Gods vijanden zouden zijn.
Hoezo: gij zult niet doden? 

Als u consequent naar de ‘Woord van de Heere’ wilt leven, zult u allen in de leer moeten gaan bij IS, die op eenzelfde manier Gods Woord verkracht, ontkracht en interpreteert naar eigen goeddunken tot instandhouding van eigen religie, met moord op alle vijanden Gods.
Bij IS kunt u precies afkijken en leren hoe u dat in praktijk kunt brengen.
Als u dus àfkeurt wat IS doet, leeft u niet zuiver naar Gods Wil zoals u dat leest, leert en wilt lezen en leren.

“Iedere ketter heeft zijn letter” is een bekend gezegde.
U zult dat ongetwijfeld op mij van toepassing achten.
Ik kan u zeggen: dan is dat wederzijds!

Echter: ieder weldenkend mens ziet en erkent de inconsequentie van de Bijbel.
En ik denk bijna zeker te weten dat u de praktijken van IS afkeurt, net zoals ik dat doe.
Dus keert u in feite diezelfde zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toe.
Dat is dus óók Gods opdracht aan u met betrekking tot uw Nashvilleverklaring en uw goddeloze wijze van Bijbel-lezing en Bijbel-interpretatie.

Ook ik heb zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toegekeerd en God zegent mij en mijn homoseksuele relatie met mijn man overvloedig, evenals mijn Pro Deo(!)-werk voor mijn Kerk en de grote en kleine wereld waarin ik leef.
Moge dat ook aan u allen gegeven zijn!

Keer terug op uw zondige schreden en het zal u goed gaan!

Met broederlijke groet in alle kleuren van Gods Regenboog.

Advertenties

Slavernij

Het is me toch wat met die Zwarte-Pieten-discussie! Hebben we decennia lang een leuk feest gehad, komt er ineens een select clubje onrust stoken in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk staat zij niet alleen: als je je mening kenbaar maakt zijn er altijd wel medestanders te vinden. Maar een wijs en verstandig mens constateert en weet dus dat bijna iedereen die hele discussie bullshit vindt.

Wij Nederlanders hebben in onze Vaderlandse geschiedenis een slavernijverleden. Een uiterst donkere bladzijde. Bevolkingsgroepen (doorgaans buitenlanders cq inlanders van onze koloniën) werden uitgebuit, verhandeld, verkocht, onderbetaald, misbruikt, mishandeld, noem maar op. Dat de Zwarte Piet van Sint Nicolaas in de legende met deze achtergrond ontstaan is zal wetenschappelijk nooit echt onderbouwd zijn, maar ik durf dat wel te erkennen.

Maar ik zie in de hedendaagse(!) Zwarte Piet in het geheel geen uitbuiting, onderbetaling, misbruik of mishandeling. Dat van die zak en die roe werd in mijn jeugd (ruim vier decennia terug, toen ik nog in de Sint ‘geloofde’) al weggelaten of op z’n minst uitgelegd als ‘uit de tijd’. Ik kreeg ná dat ‘geloof’ al rond Sinterklaas uitleg over het slavernijverleden (was een perfecte aanleiding) en dat Zwarte Piet daarvan een feestelijk(!) restant was. Later heb ik vele getinte/donkere/zwarte medemensen leren kennen, die ik nooit heb geassocieerd met Zwarte Piet! Ik vond hun zelfs veel aantrekkelijker dan die zwarte geschminkte mannen en vrouwen in de weken t/m 6 december!

Jazeker, ik heb vroeger óók Zwarte Piet gespeeld en, ja, ik deed dat Pro Deo èn, jazeker, ook ik trof wel eens huilende kinderen aan! Maar met mijn onvervalste charmes waren die tranen snel gedroogd, de handjes gevuld met lekkers en cadeautjes (deze laatsten werden mij tevoren toevertrouwd) en werd ik vorstelijk (vrije gift!) beloond voor een onvergetelijk Heerlijk Avondje! Nee, dat was niet bepaald uitbuiting of onderbetaling!

In een enkel geval had het slavernijverleden ook zijn lichtpuntjes. Slavenhouders zagen dat hun slaven extra motivatie kregen om te werken als je ze zelf ook het nodige teruggaf, zoals ruime geldelijke verdiensten, ruim onderkomen, goede kleding, fijne contacten, geregeld vrije tijd en zorg bij ziekte. Weliswaar waren zij gekocht op een markt, stond er een prijs op hun hoofd en wilde de eigenaar ook aan hen verdienen. Maar een gemotiveerde en royaal bedeelde werknemer is zijn loon dubbel en dwars waard!

Ikzelf werk bij een detacheringsbureau. Ik ben daar in vaste dienst. Ik wordt verhandeld naar mijn kunnen en de prijs is daar op afgestemd. Lees nu de voorgaande alinea nog een keer.

(…)

Je leest vast overeenkomsten. Ik lees die ook, sterker nog: ik ervaar dat aan den lijve. Ik heb het goed en je hoort mij niet gauw klagen. Maar ik zie om mij heen veel wantoestanden waarbij huisvesting, beloning, e.d. ondergeschikt zijn aan de te verrichten arbeid door de ‘knechten’. Ja, goede arbeidsomstandigheden voor lage lonen-banen en seizoenskrachten zijn lang niet altijd gewaarborgd. Dat vraagt niet alleen inzet van onszelf (durf ook eens appels te gaan plukken) en (transparantie bij) de uitzendbureaus, maar ook van de regelgeving en controle daarop in ons land.

Slavernij is helemaal geen verleden tijd. Wie wijs is, eerlijk en nuchter wéét dat het in negatieve zin èn in een nieuw jasje nog steeds bestaat. En wie dàt niet ziet en eerlijk durft te erkennen zwengelt een Zwarte Pieten-discussie aan die nergens op slaat of gaat erin mee. Zo laten zij zaken naar de achtergrond verschuiven die er wèrkelijk toe doen.

Ik zie liever, dat winkels eerlijke ingrediënten in hun Zwarte Pieten-chocolade doen, dan dat we geen Zwarte Pieten-chocolade meer kunnen kopen. En laten we eerlijk zijn: winkels cq mensen die Zwarte Piet gaan boycotten en ondertussen al jaren het hele Sinterklaasfeest uithollen en commercieel uitbuiten door in augustus al de pepernoten in het schap te leggen cq te kopen/consumeren hebben weinig ethiek in te brengen in de hele discussie. Laat stáán die gekrenkte zieltjes welke zich nu door alle door hun aangezwengelde commotie oppermachtig voelen. Maar ook discriminerende clubs als de PVV en consorten haken handig in op de nationalistische gevoel, dat deze discussie oproept. Gelukkig zijn die wolven herkenbaar, want verstoppen doen ze zich niet. Mag ik dat duivels noemen?

Misschien komt er een orthodox (Rooms-)Katholiek met het onzalige idee om de verschijning van Sint Nicolaas zelf eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ooit een bisschop zonder liturgische functie zó over straat zien lopen?

U snapt het dus: Sint Nicolaas èn Zwarte Piet waren en zijn mijn kindervrienden, tot in lengte van jaren! Maar je kunt het natuurlijk ook altijd nog bekijken als Dominee Gremdaat. Die verklaarde jaren geleden al dat hij Zwarte Piet gewoon een “lekker geil ding” vond. Waarvan acte!