Tegenstem Nashville-verklaring

Op 4 januari openbaarde de zware Christelijke hoek de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring (een vertaling van de Amerikaanse verklaring uit 2017 waarin zeer conservatieve standpunten over homoseksualiteit en transseksualiteit worden opgetekend in 14 artikelen). Daarin worden zorgen geuit omtrent de teloorgang van het traditionele gezin en worden homoseksualiteit, genderdiversiteit, polygamie, etc. buiten Gods bedoeling geplaatst.

Deze Nashvilleverklaring maakte in korte tijd vele al dan niet gelovige hetero’s en niet-100%-hetero’s kwaad, verdriet en opstandig.

Met dezelfde zekerheid waarmee deze Nashvilleverklaring is geschreven zeg ik nu:
Die reacties zijn een onverwachte en unieke afstraling van de gemoedstoestand van onze God omtrent deze Nashvilleverklaring, die buiten Zijn medeweten om in gang gezet is.

Na het lezen van deze Nashvilleverklaring schreef ik als gelovige homoseksueel de volgende recht-uit-het-hart-reactie, welke ik opstuurde naar het info-adres van bovengenoemde website, info@nashvilleverklaring.nl.

Ik poog erop te vertrouwen dat de verstokte en verkilde harten van hen die deze Nashvilleverklaring al dan niet met een handtekening ondersteunen (en daarmee op de stoel van God zijn gaan zitten) zullen terugkeren van de ingegane weg van duisternis, moord in daad en woord, slaafsheid en liefdeloosheid.

Beste mensen,

De Nashvilleverklaring klopt niet.

Wie de Bijbel letterlijk leest, leest daarin NIETS wat de LIEFDE tussen twee mensen mensen van gelijk geslacht in de weg staat.
Dus daarin gaat u allen in tegen Gods grootste wet.

Als u letterlijk de Bijbel leest, leest u dat alle mensen die ‘het’ doen met iemand van hetzelfde geslacht gedood moeten worden.
En dat doet u niet, dus u leeft niet naar de ‘letter van de wet’ die u zo verdedigt.

U zult zeggen:
“Maar er staat geschreven dat wij niet mogen doden.”
Klopt!
En ná dat boek Exodus waarin dat geschreven staat komt er een tsunami van bloed uit de Bijbel van de moord op vele volken ‘in naam van de Heere’ omdat zij volgens de schrijvers van de Bijbel Gods vijanden zouden zijn.
Hoezo: gij zult niet doden? 

Als u consequent naar de ‘Woord van de Heere’ wilt leven, zult u allen in de leer moeten gaan bij IS, die op eenzelfde manier Gods Woord verkracht, ontkracht en interpreteert naar eigen goeddunken tot instandhouding van eigen religie, met moord op alle vijanden Gods.
Bij IS kunt u precies afkijken en leren hoe u dat in praktijk kunt brengen.
Als u dus àfkeurt wat IS doet, leeft u niet zuiver naar Gods Wil zoals u dat leest, leert en wilt lezen en leren.

“Iedere ketter heeft zijn letter” is een bekend gezegde.
U zult dat ongetwijfeld op mij van toepassing achten.
Ik kan u zeggen: dan is dat wederzijds!

Echter: ieder weldenkend mens ziet en erkent de inconsequentie van de Bijbel.
En ik denk bijna zeker te weten dat u de praktijken van IS afkeurt, net zoals ik dat doe.
Dus keert u in feite diezelfde zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toe.
Dat is dus óók Gods opdracht aan u met betrekking tot uw Nashvilleverklaring en uw goddeloze wijze van Bijbel-lezing en Bijbel-interpretatie.

Ook ik heb zondige en liefdeloze geloofsregels en geloofspraktijk de rug toegekeerd en God zegent mij en mijn homoseksuele relatie met mijn man overvloedig, evenals mijn Pro Deo(!)-werk voor mijn Kerk en de grote en kleine wereld waarin ik leef.
Moge dat ook aan u allen gegeven zijn!

Keer terug op uw zondige schreden en het zal u goed gaan!

Met broederlijke groet in alle kleuren van Gods Regenboog.

Advertenties

Goede Vrijdag: Terechtstelling

Terechtstelling

De liefde aan het kruis.
Verstoten, geen thuis,

op Farizeïsche gronden.
En blind voor eigen zonden.

Geen menselijke maat,
slechts haat.

Gemoord met daad en woord
in Gods naam, ongehoord.

God verkracht
door religieuze macht.

God roept #MeToo
en juicht veelkleurigheid toe.

De Bijbel is rijk
aan ieders gelijk.

Jezus verlaat het kruis;
verstotenen zijn Zijn huis.

Hij leeft zonder schijn.
Zó zal het Pasen zijn!

“Jezus van het kruis los” ©️Beeld: Fritz Cremer, 1983. ©️Foto: Peter Dejaegher, 2013. (LINK met uitleg!).

Oogst

De graanoogst kwam dit jaar met horten en stoten op gang. De ene dag werkte ik 13 uur, een ander dag was ik na een paar uurtjes alweer thuis. Omdat vanwege de weersomstandigheden in het voorjaar gespreid is gezaaid, duurde de oogst nu ook langer.

Langzaamaan werden in de afgelopen weken de enorme graanbunkers gevuld met tienduizenden tonnen graan. Zo’n oogst is niet alleen een mega-operatie, maar ook indrukwekkend om de enorme constante toestroom te zien, gebracht door boeren en grote trailers vanaf nevenvestigingen. Na de graanoogst belandde ik in de ploegendienst om de grote hoeveelheden zaaigranen zaaiklaar te maken. Pittig werken èn heel gezellig met elkaar!

Inmiddels is ook de bietenoogst van start gegaan, een nogal kleierig gebeuren, waarbij menig polderweg bedekt wordt door slik.
Enige aanpassing van je snelheid en je coulance richting de soms hinderlijke werkzaamheden van de boerentrekkers is dan op zijn plaats.

Oogsten is niet alleen voorbehouden aan boeren. Jezus was geen boer, maar zaaide Zijn Woord. De eerste apostelen waren Zijn eerste oogst. Vanaf toen zijn er vele Christenen die Jezus’ woord zaaien en hopen te oogsten. Dan moet je Zijn Woord wel zodanig brengen, dat het aanslaat, aanspreekt, herkenbaar is en realistisch. Het moet niet veraf staan van de mensen en hun leven. Jezus heeft dat nooit gewild, laat stáán in die richting gepreekt. Veeleer zijn de vele Kerken Jezus strenger gaan maken dan Hij was, omdat zij een eigen visie hadden hoe zij hun Kerk vorm, rijkdom, macht en invloed wilde geven. En al waren macht en rijkdom misschien niet het vooropgezette doel; het smaakte naar meer toen het hun toeviel. En ja, keer dàn maar eens op je schreden terug….

Als wij naar ons eigen leven kijken hebben we al heel wat gezaaid en geoogst. En het is een terugkerend gebeuren: soms op de meest onverwachte momenten krijgen we oogst in handen, waarvan wij niet altijd in de gaten hadden dat we het gezaaid hadden…. Is dat herkenbaar?

30 jaar lang heeft ons CHJC gezaaid en geoogst, is er geleerd van fouten en is er vaak een nieuwe start gemaakt. Er waren prikkelende activiteiten, vele bezinnende en inspirerende momenten, het niet te missen en mooie clubblad UCEA, duizenden ontmoetingen en gesprekken. En velen hebben, vaak onverwacht, hun liefde gevonden binnen CHJC, óók mijn man en ik! Dat zijn rijke oogsten!!

“Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand” is een een verwachtingsvol en gelovig gezang, dat tot uitdrukking probeert te brengen, dat de Heer met ons meegaat op al onze wegen die wij betreden. Kent Hij dan ook vooraf de verkeerde wegen die wij gaan, zoals psalm 139 dat zo ontroerend verwoord? Of is die voorkennis Hem later toegemeten en is Hij een steun en toeverlaat als wij vallen en weer pogen op te staan?
Ik weet het niet, niemand weet het. Eens zullen we het weten. Nu gaan we opgewekt verder, met elkaar, binnen èn buiten CHJC, na die 30 mooie jaren, opnieuw vele jaren aaneenrijgend en we geloven dat de Heer met ons meegaat!

Ga jij óók mee?